Генадий Малкин : Идиотизмът – това е глупост, домислена до края (афоризми)

magnifisonz.com / 

Генадий Малкин (Геннадий Ефимович Малкин) – руски и израелски писател-хуморист, автор на 40 книги с афоризми, е роден през 1939 г. в град Брянск в работническо семейство. Завършил е Трети Московски медицински институт през 1962 г. От тогава работи като хирург-стоматолог.

 • Интересното го виждат тези, които умеят да разказват.
  Интересное видят те, кто умеет рассказывать.
 • Нищо не възвисява ума така, както изправената глава.
  Ничто так не возвышает ум, как поднятая голова.

А

 • Автомобилът не е лукс, а трамвай „Желание“.
  Автомобиль не роскошь, а трамвай желаний.
 • Адвокатът е звеното между буквата на закона и цифрата на хонорара.
  Адвокат – звено между буквой закона и цифрой гонорара.
 • Адът е хармонията на разрушението.
  Ад – гармония разрушения.
 • Азбуката – това е картечната лента на грамотността.
  Азбука – пулеметная лента грамоты.
 • Ако женската крепост падне, тя започва да се благоустроява.
  Если женская крепость пала, она начинает благоустраиваться.
 • Ако искаш да си водиш дневник, трябва да живееш.
  Если хочешь вести дневник, надо жить.
 • Ако не бяха богатите, то богатството не би дразнило никого.
  Если бы не богачи, богатство никого бы не раздражало.
 • Ако не си способен да победиш страха, то победи противника.!
  Не в силах победить страх, победи противника!
 • Ако не сте джентълмен, то е възможно да сте… лейди.
  Если вы не джентльмен, то вы, возможно, – леди.
 • Ако от живота се зачеркнат грешките, ще остане може би само подписът.
  Если вычеркнуть из жизни ошибки, может остаться одна подпись.
 • Ако хората отново станат маймуни, то за тях вече няма да стигнат дървета.
  Если люди вновь станут обезьянами, им уже не хватит деревьев.
 • Актьорът е дресьор на публиката.
  Актер – дрессировщик публики.
 • Анекдотът – това е авариен хумор.
  Анекдот – аварийный юмор.
 • Апетитът идва по време на ядене, а сметката – после.
  Аппетит приходит во время еды, а счет – после.

Б

 • Бездарността – това е съзидателната неспособност.
  Бездарность — созидательная неспособность.
 • Безделникът – това е труженик на свободното време.
  Бездельник — труженик досуга.
 • Безпорядъчният секс е най-безопасен с порядъчни.
  Беспорядочный секс безопасней с порядочными.
 • Белезите украсяват мъжа… след бръснене.
  Шрамы украшают мужчину после бритья.
 • Бракът е продължение на любовта с други средства. — перифраза на Клаузевиц за войната
  Брак – это продолжение любви иными средствами.
 • Бракът е продължение на чувствата за сметка на тяхната икономия.
  Брак – продолжение чувств за счет их экономии.

В

 • В брака главното е не победата, а участието.
  В браке главное не победа, а участие.
 • В нужното време и на нужното място… ние не сме нужни никому.
  В нужное время и в нужном месте – мы никому не нужны.
 • В спор с глупака се ражда истинската глупост.
  В споре с дураком рождается истинная глупость.
 • В тъмни времена е трудно да останеш в сянка.
  В тёмные времена трудно уйти в тень.
 • В цайтнот попада не този, който много мисли, а този, който не мисли за каквото трябва.
  В цейтнот попадает не тот, кто много думает, а тот, кто думает не о том.
 • В честната борба побеждава шмекерът.
  В честной борьбе побеждает жулик.
 • Вкусът е способността да оцениш, без да пробваш.
  Вкус – это способность оценить не пробуя.
 • Все по-малко са любителите на чашката… и все повече професионалистите.
  Все меньше любителей выпить, все больше профессионалов.
 • Всеки комитет е нов паметник на стари начинания.
  Любой комитет – это новый памятник старым начинаниям.
 • Всички виждат сънища, но не всички през това време спят.
  Сны видят все, но не все в это время спят.
 • Всяка жена заслужава да я обичат повече, отколкото заслужава.
  Любая женщина заслуживает, чтобы ее любили больше, чем она заслуживает.
 • Във вестниците истината доста често бива казвана, но не винаги печатана.
  В газетах правду говорят довольно часто, но не всегда печатают.
 • Във всеки случай по един въпрос жените и мъжете са единодушни: и едните, и другите не вярват на жените.
  По крайней мере, в одном вопросе женщины и мужчины достигли согласия: и те, и другие не доверяют женщинам.
 • Въпросът не е в това, какво си достигнал, а в онова, от което си се отказал.
  Суть не в том, чего достиг, а в том, от чего отказался.
 • Вярата в чудесата ни примирява с тяхното отсъствие.
  Вера в чудеса примиряет с их отсутствием.
 • Вярвайте в късмета и той непременно ще мине… някъде наблизо.
  Верьте в удачу, и она непременно пройдет где-то рядом.

Г

 • Глупаво е да живееш лошо, ако ти завиждат.
  Глупо жить плохо, если тебе завидуют.
 • Глупакът пръв разбира колко много са се разможили умните.
  Дурак замечает первым, как много умных развелось.
 • Глупаците са такъв народ, който винаги е прав.
  Дураки – это такой народ, который всегда прав.
 • Гневните избухвания осветяват мрака на нашата незаинтересованост.
  Вспышки гнева освещают мрак нашей заинтересованности.

Д

 • Да мечтаеш можеш даже за това, за което не смееш да мислиш.
  Мечтать можно даже о том, о чем нельзя думать.
 • Да можехме да изхвърлим всичко от главите си…, ама жалко за околната среда.
  Выбросить бы все из головы, да жалко окружающей среды.
 • Да поумняваш трябва незабелязано.
  Умнеть надо незаметно
 • Да преживееш пет години като порядъчен е по-трудно, отколкото да си отидеш като герой.
  Прожить пять лет порядочным трудней, чем уйти героем.
 • Действителността най-често я… измислят.
  Чаще всего выдумывают действительность.
 • Демокрацията е най-добрият начин за утвърждаване на неравенството.
  Демократия – это лучший способ закрепить неравенство.
 • Джентълменът е идеалът на жената, която счита себе си за лейди.
  Джентльмен – это идеал женщины, считающей себя леди.
 • Джентълменът не отказва на жената правото й да се заблуждава.
  Джентльмен не откажет женщине в праве на заблуждение.
 • Дипломатът е човек, който може да скрие дори повече, отколкото знае.
  Дипломат – человек, умеющий скрыть больше, чем знает.
 • Договаряйки се със съвестта си, придобиваш характер.
  Договорившись с совестью, приобретёшь характер.
 • Донжуанството е такова донкихотство.
  Донжуанство такое донкихотство.
 • Дори най-ярката жена губи в сравнение с телевизора.
  Даже самая яркая женщина проигрывает в сравнении с телевизором.
 • Достигайки целта, разбираш, че си бил само средството.
  Достигнув цели, замечаешь, что ты – средство.

Е

 • Егоистът е човек, който обича себе си повече от другите егоисти.
  Эгоист – это человек, любящий себя больше, чем других эгоистов.
 • Едва след като започнала да получава за труда си, маймуната е станала човек.
  Только получив за труд, обезьяна стала человеком.
 • Едни гледат философски на нещата, други – на тяхното отсъствие.
  Одни философски смотрят на вещи, другие – на их отсутствие.
 • Еротика – това е стрелбището на Амур.
  Эротика – стрельбище Амура.
 • Етикетът – това са безусловните правила на условността.
  Этикет – безусловные правила условностей.

Ж

 • Желаейки здраве, имат предвид работоспособност.
  Желая здоровья, имеют в виду работоспособность.
 • Желаещите да прегърнат целия свят обикновено започват от жените.
  Желающие обнять весь мир, обычно начинают с женщин.
 • Жена ви ще намери недостатъците ви по-бързо и от носната си кърпичка.
  Ваши недостатки жена найдет быстрее, чем носовой платок.
 • Жената е кръстословица, където нищо не се пресича.
  Женщина — это кроссворд, где ничего не пересекается.
 • Жените в неговия живот значеха повече, отколкото той самият.
  Женщины в его жизни значили больше, чем он сам.
 • Жените, дори еднакви, са еднакви по различен начин.
  Даже одинаковыми женщины бывают по-разному.
 • Живеем само веднъж – но затова пък докрая!
  Живем только раз, зато до конца!
 • Животът – това е търсене на смисъла под фенерите на проблемите.
  Жизнь – это поиски смысла под фонарями проблем.
 • Животът го изпълва недостигът на пари.
  Нехватка денег наполняет жизнь.
 • Животът е безсмислен само за тези, които търсят смисъла в него.
  Жизнь бессмысленна только для тех, кто ищет в ней смысл.
 • Животът е за раят грешниците рай.
  Жизнь – это рай для грешников.
 • Животът е толкова кратък, че едва успяваш да го развалиш.
  Жизнь так коротка, что едва успеваешь ее испортить.
 • Животът се избира с гласуване от два гласа, без въздържали се.
  Жизнь выбирается голосованием в два голоса, без воздержавшихся.
 • Животът си отива толкова бързо, като че ли на него с нас не му е интересно.
  Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно.

З

 • За властта се говори или само добро, или истината.
  О власти или хорошо, или правду.
 • За да запазиш ангелския си характер, е необходимо дяволско търпение.
  Сохраняя ангельский характер, нужно дьявольское терпение.
 • За джентълмена всяка лейди изглежда жена.
  Джентльмену все леди кажутся женщинами.
 • Завещават се добродетели, но се наследяват… пороци.
  Завещаются добродетели, но наследуются – пороки.
 • Заради своята ранимост жената се стреми всички да ги обезоръжи.
  Из-за своей ранимости, женщина стремится обезоружить всех.
 • Зъбите са видимата част от характера.
  Зубы – видимая черта характера.

И

 • И въпреки всичко: несправедливо е, че за обмисляне ни се дава само един живот!
  А все же несправедливо, что на обдумывание дается только одна жизнь!
 • Идиотизмът – това е глупост, домислена до края.
  Идиотизм – глупость, додуманная до конца.
 • Изгубвайки достойнството си, дайте си вид, че то не е вашето.
  Роняя свое достоинство, делайте вид, что это – не ваше.
 • Именно минутите решават съдбата на часовете.
  Именно минуты решают судьбы часов.
 • Иска ми се поне малко да си поживея вечно…
  Хотелось бы вечно пожить хоть немножко…
 • Истинският мъж винаги ще постигне това, което иска жената.
  Настоящий мужчина всегда добьется того, что хочет женщина.
 • Истинският мъж няма да направи забележка на дамата, че неумело си е сложила шапката.
  Настоящий мужчина не сделает замечания даме, неумело несущей шпалу.
 • Историкът е археолог на заблужденията.
  Историк – археолог заблуждений.

К

 • Кажете на хората поне една собствена дума от ненормативната лексика и ще ви запомнят задълго.
  Скажите людям хоть одно, но собственное слово ненормативной лексики и вы запомнитесь надолго.
 • Кавгите укрепват семейството както дебатите армията.
  Ссоры укрепляют семью как дебаты армию.
 • Какво струва свободата на съвестта без пазара на чувства?!
  Что стоит свобода совести без рынка чувств?!
 • Катастрофално не достигат поводите да не пием.
  Поводов не выпивать катастрофически не хватает.
 • Когато всички мълчат, то златото се обезценява.
  Когда все молчат, золото обесценивается.
 • Когато няма какво да се губи, се губят принципите.
  Когда нечего терять, теряют принципы.
 • Когато правдата изплува, я изхвърлят на брега.
  Когда правда всплывает, её прибивает к берегу.
 • Когато се напиеш, и си мислиш, че ще се откажеш да пушиш.
  Как выпьешь, то кажется, что бросишь курить.
 • Когато съдбата ти е в твойте ръце, недей да я опипваш.
  Когда судьба в твоих руках, не ощупывай.
 • Който е живял без грешки, той е преписвал чуждо съчинение.
  Кто прожил без ошибок, тот переписывал чужое сочинение.
 • Колко сладко се спи след обичайната глупост.
  Как сладко спится после обычной глупости.
 • Колко трудно е да убиеш в себе си звера, без да му повредиш козината!
  Как трудно убить в себе зверя, совсем не испортив шкуры!
 • Колко често гледната точка не съвпада с опорната точка!
  Как часто точка зрения не совпадает с точкой опоры!
 • Колкото жената е по-скъпа, толкова ни е по-скъпа.
  Чем дороже женщина, тем она дороже.
 • Колкото и лошо да говорим за правителството, то мисли за нас още по-лошо.
  Как бы плохо мы ни говорили о правительстве, оно думает о нас еще хуже.
 • Колкото повече е опитът, толкова по-малко ни се иска да се връщаме към него.
  Чем больше опыта, тем меньше хочется к нему возвращаться.
 • Комунизмът е съветска власт плюс електрификация… на всички столове.
  Коммунизм — есть советская власть плюс электрификация всех стульев.
 • Красавица е тази, чиито крака… подхождат на лицето.
  Красавица – это когда ноги идут к лицу.
 • Крокодилските съзли се обезцениха, кожата обаче поскъпна.
  Крокодиловы слезы обесценились, но кожа подорожала.
 • Кръглият глупак се стреми към многостранност.
  Круглый дурак стремится к многогранности.
 • Културата, както и порядъчната жена, може и без заплащане.
  Культуре, как порядочной женщине, можно и не платить.
 • Кучетата затова са приятели, защото няма да ти поискат на заем.
  Собаки потому и друзья, что в долг не просят.
 • Къпейки се в морето от слава, не минавайте отвъд шамандурите!
  Купаясь в море славы, не заплывайте за буйки!

Л

 • Лечението – това е ремонт на организма без инструкциите на производителя.
  Лечение – это ремонт организма без инструкции изготовителя.
 • Лицето на страната е отражение на гримасата на нейните закони.
  Лицо страны есть отражение гримас ее законов.
 • Логика е, когато паралелните прави не се пресичат, докато не са заинтересовани.
  Логика – это когда параллельные не пересекаются, пока не заинтересованы.
 • Лош е този класик, комуто не приписват нищо.
  Плох тот классик, которому ничего не приписывают.
 • Любовта е… падение нагоре.
  Любовь – это падение вверх.

М

 • Максималистите свеждат живота до минимум.
  Максималисты сводят жизнь до минимума
 • Местата под слънцето се разпределят на сянка.
  Места под солнцем распределяются в тени.
 • Минимумът възможности определя максимумът на невъзможносто.
  Минимум возможностей определяет максимум невозможного.
 • Миниполите понякога съвсем закриват лицето…
  Мини-юбки порою совсем закрывают лицо…
 • Моят песимизъм е основан на вярата в могъществото на човека.
  Мой пессимизм основан на вере в могущество человека.
 • Мъжът си губи главата, жената – сърцето, а бъдещите деца след това ще имат нужда от нормални родители.
  Мужчина теряет голову, женщина – сердце, а будущие дети потом нуждаются в нормальных родителях.

Н

 • На болшинството от мъжете им харесват блондинките, брюнетките и боядисаните.
  Большинству мужчин нравятся блондинки, брюнетки и крашеные.
 • На врага си няма да пожелаеш това, което пожелаваш на ближния.
  Врагу не пожелаешь того, что пожелаешь ближнему.
 • Най-добрата жена е тази, която ще ни застави да забравим идеалната.
  Лучшая женщина та, что заставит забыть идеальную.
 • Най-доброто алиби е: да бъдеш жертва.
  Лучшее алиби – быть жертвой.
 • Най-често ние не сме съгласни с онова, за което не ни питат.
  Чаще всего мы не согласны с тем, о чем нас не спрашивают.
 • Настроението е опората на еквилибриста.
  Настроение – опора эквилибриста.
 • Нахалникът е наемник на собствените си интереси.
  Нахал – наемник собственных интересов.
 • Нацията е общност от хора, обединени от достойнството на предците и от умилението пред техните недостатъци.
  Нация – общность людей, объединенных достоинством предков и умиленных их недостатками.
 • Не гледай на живота по-мрачно, отколкото той на тебе.
  Не смотри на жизнь мрачнее, чем она на тебя!
 • Не е достатъчно да се правиш на добър, трябва още и околните да се правят, че са благодарни за доброто.
  Мало притворяться добрым, надо еще, чтобы окружающие притворились благодарными за добро.
 • Не можеш да станеш пръв, ако не си в редица.
  Нельзя стать первым без очереди!
 • Не обиждайте хората с опознаването им до края.
  Не обижайте людей узнаванием их до конца.
 • Не пречѝ на хората да си мислят, че мислят.
  Не мешай людям думать, что они думают.
 • Не си струва да се безпокоите предварително, а още повече пък – след това.
  Не стоит беспокоиться заранее и уж тем более – потом.
 • Не спорете с глупак – той е по-подготвен.
  Не спорьте с дураком – он лучше подготовлен.
 • Не трупайте зло – то и без това свършване няма.
  Не копите зла, оно и так не кончится.
 • Недостатъците на достойнствата се компенсират с техните възможности.
  Недостатки достоинств компенсируются их возможностями.
 • Непотърсените достойнства се утешават като недостатъци.
  Невостребованные достоинства утешаются в качестве недостатков.
 • Непристъпните жени харесват обсадни положения.
  Неприступные женщины любят осадное положение.
 • Несполуката – това са неизпълнените очаквания на сполуката.
  Неудача – невыполненные ожидания удачи.
 • Несправедливостта е действащ модел на вечния двигател.
  Несправедливость – действующая модель вечного двигателя.
 • Нищо така не разваля брака както съпружеския живот.
  Ничто так не портит брак, как супружеская жизнь.
 • Нищо така не разваля целта както изстрелите.
  Ничто так не портит цель как выстрелы.
 • Нищо така не украсява жената както временното отсъствие на мъжа.
  Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие мужа.
 • Нравствеността е нещо, което лесно се атакува, но трудно се защитава.
  Нравственность – то, что легко атакует и плохо защищается.
 • Няма и няма и да има нищо по-добро от обедна почивка още от сутринта.
  Нет и не будет ничего лучше полуденного отдыха прямо с утра.
 • Нямате куче…, намерете си приятел.
  Нет собаки – заведите друга.

О

 • Обичащите да помогнат в беда, обичат и самата беда.
  Любящие помочь в беде, любят и саму беду.
 • Обкръжението от пешки поражда илюзията, че си истински крал.
  Окружение пешек рождает иллюзию, что ты – настоящий король.
 • Образованието е ваксина срещу тежки форми на талант.
  Образование – прививка от тяжелых форм таланта.
 • Опитай се да затъмниш нейните достойнства със своите си недостатъци!
  Попробуй-ка затмить ее достоинства своими недостатками!
 • Оптимизмът на незнанието секва – и започва зрелият живот.
  Оптимизм незнания иссякает – начинается взрослая жизнь
 • От всички видове фантазии, еротичните са най-разумни.
  Из всех видов фантазий, эротические – самые разумные.

П

 • Пазете верността… на най-неочаквани места.
  Храните верность в самых неожиданных местах.
 • Парите развалят хората…, когато са у други хора.
  Деньги портят людей, когда они у других.
 • Патриотът не толкова иска да загине за нещо, колтото да убие някого.
  Патриот не столько хочет за что-то погибнуть, сколько кого-то убить.
 • По пътя към славата се дръж инкогнито.
  На дороге к славе сохраняй инкогнито.
 • Погледът върху нещата зависи от тяхната стойност.
  Взгляд на вещи зависит от их стоимости.
 • Познаването на законите не освобождава от отговорността за тяхното изпълнение.
  Знание законов не освобождает от ответственности за их исполнение.
 • По-лесно е да изиграеш главната роля в чужд живот, отколкото в своя.
  Главную роль в чужой жизни сыграть проще, чем в своей.
 • По-лесно е да се сее вечното и доброто, отколкото да се плеви всеки ден.
  Сеять доброе, вечное проще, чем пропалывать каждый день.
 • Полите – това са корабните платна за мъжете.
  Юбки – это паруса мужчин.
 • Порядъчността е по-скоро хоби, отколкото призвание.
  Порядочность – скорее хобби, чем призвание.
 • Потомственият роб почита традициите повече от господаря.
  Потомственный раб чтит традиции дольше хозяина.
 • Правилните решения трябва да се вземат бързо, докато не са дошли неправилните.
  Правильные решения должны приниматься быстро, пока не пришли неправильные.
 • Преброени са дните на тези, които не умеят да броят.
  Дни сочтены у тех, кто не умеет считать.
 • Превръзката на Темида се смъква до устата й, когато подмигва на закона.
  Повязка Фемиды сползает на рот, когда она подмигивает закону.
 • Предимствата на женения са в това, че той може да измени своя живот само към по-добро.
  Преимущество женатого в том, что он может изменить свою жизнь только к лучшему.
 • Предимството на жените не е само в техните недостатъци.
  Преимущество женщин не только в их недостатках.
 • Предсказания: дребните радости водят до големи непрятности.
  Приметы: мелкие радости – к крупным неприятностям.
 • Притежаването на голата истина много бързо омръзва.
  Обладание голой правдой очень быстро надоедает.
 • Проблемите със секса правят любовта… неповторима.
  Проблемы с сексом делают любовь – неповторимой.
 • Прозата на живота – това е поезията на евтиния труд.
  Проза жизни – это поэзия дешевого труда.
 • Просветеният диктатор неизбежно започва да диктува просвещение.
  Просвещенный диктатор неизбежно начнет диктовать просвещению.
 • Пътеката на войната в семейството минава през кухнята и спалнята.
  Тропа войны в семье проходит через кухню в спальню.
 • Пътищата се ценят според покритието, а не според направлението.
  Дороги ценятся покрытием, а не направлением.
 • Пътят към инфаркта е доста по-приятен, от избягването му.
  Путь к инфаркту гораздо приятней, чем бег от него.

Р

 • Романът – това е недоносен афоризъм.
  Роман – это недоношенный афоризм.

С

 • Самотата е топка, захвърлена в ъгъла.
  Одиночество – это мяч, забытый в углу.
 • Сапунените опери помагат за изпирането на душите на домакините.
  Мыльные оперы помогают отстирывать души домохозяек.
 • Свещеникът е представител на своята част от небето на земята.
  Священник – представитель своей части неба на земле.
 • Седем пъти отрежи, един изяж.
  Семь раз отрежь, один поешь.
 • Семейството е кораб, на който обаче командва помощник-капитанът.
  Семья – это корабль, на котором командует помощник капитана.
 • Сериозността на глупаците е по-зразителна и от смеха.
  Серьёзность дураков заразительнее, чем смех.
 • Скромността украсява жената както бикините.
  Скромность украшает женщину, как бикини.
 • Справедливостта – това е честното разпределение на чуждото.
  Справедливость – честное распределение чужого.
 • Стриптийзът е демонстрация на вечени ценности.
  Стриптиз – демонстрация вечных ценностей.
 • Съмнителните личности не се съмняват.
  Сомнительные личности не сомневаются.
 • Със смях може не само да си продължите живота, но и да породите нов.
  Со смехом можно не только продлить жизнь, но и зародить новую.

Т

 • Тези, които имат една цел, стрелят един срещу друг.
  Имеющие одну цель, стреляют друг в друга.
 • Телевизионнията екран е прозорец към огромния свят, през който изнасят живота.
  Телеэкран – это окно в огромный мир, через которое выносят жизнь.
 • Топлите отношение изстиват от горещите молби.
  Теплые отношения остывают от горячих просьб.
 • Триста жени и седемстотин наложници раждата мечтата за тайнствената непозната…
  Триста жён и семьсот наложниц рождают мечты о таинственной незнакомке…
 • Трудно е да говориш истината, ако не знаеш какво очакват от тебе.!
  Трудно говорить правду, если не знаешь, чего от тебя ждут.
 • Трудът създал човека, а той затъгувал по миналото.
  Труд создал человека, и тот затосковал по прошлому.
 • Трябва да си намерите врагове, защото иначе тяхното място ще го заемат приятелите.
  Врагов надо иметь, чтобы их место не заняли друзья.

У

 • Убиването на времето не е престъпление, а наказание.
  Убийство времени – не преступление, а наказание.
 • Усложненията се очакват там, където се опитваш да опростиш.
  Сложности ожидают там, где пытаешься упростить.
 • Устата беше затворена… за профилактика на отношенията.
  Рот был закрыт на профилактику отношений.

Ф

 • Фюрерът – това е вожд по закон.
  Фюрер – вождь в законе.

Х

 • Хазартът – това е преследване на загуби.
  Азарт – преследование потерь.
 • Храненето без покривка… е само утоляване на глада.
  Еда без скатерти – это питание.
 • Хранят се с лъжа, а от истината се пропиват.
  Кормятся ложью, от правды – спиваются.

Ц

 • Цветущите жени алергия не предизвикват.
  Цветущие женщины аллергии не вызывают.

Ч

 • Чаша добро вино не пречи да се изпие и литър водка.
  Бокал хорошего вина не помешает выпить литр водки.
 • Човек сам на себе си е враг, а враговете трябва да се обичат.
  Человек сам себе враг, а врагов надо любить.
 • Човекът е създаден за щастие както птицата за работа.
  Человек создан для счастья, как птица для работы.
 • Чуждите достойнства ги ценят, ала обичат своите си недостатъци.
  Чужие достоинства ценят, но любят – свои недостатки.

Ш

 • Швейцария същестува само за да се подчертаят мащабите на Тюменската област.
  Швейцария на то и существует, чтоб подчеркнуть масштаб Тюменской области.

Щ

 • Щастие е, когато те разбират, нещастие – когато те разбират докрая.
  Счастье — когда тебя понимают, несчастье – если поняли до конца.

Я

 • Ябълките на раздора винаги са пресни.
  Яблоки раздора всегда свежие.
Facebook Comments Box

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *