Демокрит – Не думите, а нещастието е учител на глупаците

Демокрит е древногръцки философ, последовател на Левкип и систематизатор на атомизма.

democritus

Неговите приноси са трудни за разделяне от тези на неговия наставник Левкип, тъй като те често се споменават заедно в текстове. Тяхната теория за атомите, взета от Левкип, има частична прилика с разбирането за атомната структура от XIX век. Тя е причина да възприемат Демокрит повече като учен, отколкото като гръцки философ. До голяма степен игнориран в древна Атина, Демокрит е все пак добър познат на своята другар- философа Аристотел. Платон е казал, че не го хараресва изобщо и е пожелал да изгорят всичките му книги. Мнозина смятат Демокрит за „баща на съвременната наука.

Според Демокрит езикът е вторичен: „думата е сянка на делото“.

Неговите философски принципи във физиката са съществуването на атома и празното пространство, както и движението на атомите, на което се основава възникването на света и познанието. Има около 60 съчинения, които се занимават с физика, математика, астрономия, етика, музика. Запазени са фрагментарно.

ЦИТАТИ И БИОГРАФИЯ : 

 • Богатство и бедност са думи, обозначаващи нуждата и изобилието. Следователно, който се нуждае, той не е богат, а който не се нуждае, той не е беден.
 • Да не се правят никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство.
 • Завистта поставя началото на раздора между хората.
 • Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране.
 • Не се стреми да знаеш всичко, за да не се окажеш непросветен във всичко.
 • Не думите, а нещастието е учител на глупаците.
 • От което черпим добро, от същото може да черпим и зло, а и начин да избегнем злото. Така например дълбоката вода е полезна в много отношения, но е и вредна — може да се удавиш в нея. Ала това може да се избегне — научи се да плуваш.
 • От удоволствията, най-приятни са тези, които ни спохождат най-рядко.
 • Откровеният изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време.
 • Отхвърляй всяко удоволствие, което не е полезно.
 • По-добре е да се мисли, преди да се действа, отколкото след това.
 • Прехвърлиш ли мярката, и най-приятното става неприятно.
 • Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо.
 • Медицината е сестра на философията.

Демокрит е роден в Абдера, Тракия. Годината на раждане е 460 пр.н.е. Аполодор, който е вероятно по-надежден от Трасил, според който е роден десет години по–рано. Баща му бил много богат. Демокрит похарчил наследството си, за да утоли жаждата си за знания. Пътувал е до Азия, дори стигнал Индия и Етиопия. Живял е в Египет 5 години. Той сам казва, че никой друг не е пътувал, не е виждал толкова страни и не е срещал толкова учени от самия него. Също така хвали познанията на египетските математици. След като се връща в родната си страна, той започва да се занимава с физика. Пътува из Гърция, за да обогати знанието за страната си. Той познава много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, и понеже е богат, купува текстовете им. Левкип, откривателя на атомизма, оказва най-голямо влияние над него. Той може да се е познавал със Сократ, но Платон не го споменава, а Аристотел казва, че е пред-сократов. Демокрит умира на 90 години, около 370 г. пр. н. е., но някои пишат, че е живял до 104 г.

demokrit1

Философия и наука

Хипотеза за атома

Теорията на Демокрит и Левкип постановя, че всичко се състои от „атоми“, които са физически, но не и геометрично неделими. Между атомите се намира празно пространство. Те са неразрушими, винаги са били и винаги ще бъдат в движение. Има безкраен брой атоми и видове атоми, които се различават по форма и размер.

За масата на атома, Демокрит казва :

Колкото повече степента на неделимост е по-голяма, толкова по-тежък става атомът.

Но неговото твърдение за теглото на атомите се оспорва.

Левкип е считан за първият, който развива теорията за атомизма, макар Исак Нютон по-скоро приписва на финикиец Мочус (когото той смята за библейския Моисей). Станфордската енциклопедия по философия отбелязва:“Този теологично мотивиран възглед обаче не изглежда да е подкрепен от много исторически доказателства. „

Демокрит, заедно с Левкип и Епикур,предложил най-ранните виждания за формите и възможностите за свързване на атомите. Те се обосновават с това, че солидността на материала съответства на формата на свързаните атоми. По този начин, железните атоми са твърди и силни с куки, които ги затварят в една плътност; водните атоми са гладки и хлъзгави ; солните атоми, заради техния вкус, са остри. А въздушните атоми са леки и се въртят, и проникват във всички други материали. Използвайки аналогии от нашите сетивни познания, той дал една снимка или изображение на единатом, който се различава от тяхната форма, техния размер, както и подреждането на техните части. Освен това, връзките били обяснени от съществени звена, в които единичните атоми са били снабдени с нещо прикачено към тях : някои с куки, други с топчета и гнезда.

Атомът на Демокрит е инертно твърдо тяло( с изключение на някои части от неговия обем ), който взаимодействат механично с други атоми. За разлика от тях, съвременните квантови механични атоми взаимодействат чрез електрически и магнитни силови полета и са далеч от инертността. Теорията на атомизма изглежда да е в съответствие с тази на съвременната наука, отколкото всяка друга теория на древността. Въпреки това, приликата с модерните концепции на науката може да са объркващи, когато се опитва да се разбере от къде идва хипотезата. Очевидно е, че класическите атомисти никога не биха имали солидна емпирична основа за нашите съвременни концепции за атомите и молекулите.

Въпреки това, Лукреций описва атомизма в Естеството на нещата и дава много ясни и убедителни емпирични аргументи за оригиналната теория за атома. Той отбелязва, че всеки материал е предмет на необратим упадък. С течение на времето, дори и твърдите скали бавно се деформират от капки вода. Нещата имат тенденция да се смесват: смесваш вода с пръст и получаваш кал, която иначе няма да се образува от само себе си. Ние виждаме в природата и технологиите, че са налице механизми, които да пресъздават „чисти“ материали като вода, въздух, и метали. Изводът е, че много свойства на материалите трябва да произлизат от нещо вътрешно, което никога няма да се разложи – нещо, което ще съхранява вечно същите присъщи, неделими свойства.

Основният въпрос е: защо всичко в света все още не се е разложило, и как точно може едни и същи материали, растения, животни да бъдат пресъздадени отново и отново? Едно очевидно решение да се обясни- как неделими свойства могат да бъдат предадени по начин, непознат за човешките сетива, е да допускам съществуването на “ атоми „.

Тези класически “ атоми “ са по-близо до нашата съвременна концепция за “ молекулата „, отколкото за атомите на съвременната наука. Другата голяма основа на класическия атомизъм е, че трябва да има много свободно пространство между тези “ атоми „ – празното пространство. Лукреций дава разумни аргументи, че празнотата е абсолютно необходима, за да се обясни как газовете и течностите могат да променят формата си, докато метали могат да бъдат в различни форми, без да се променят основните свойства на материала.

Хипотеза за празното пространство

Атомистичната хипотеза за празното пространство беше отговор на парадокса на Парменид и Зенон, основателите на метафизичната логика, който проявяват трудност да посочат аргументи в полза на идеята, че не може да няма никакво движение. Те приели, че всяко движение ще се нуждае от празно пространство, която е нищо, но нищото не може да съществува. Позицията на Парменид е“ Казвате, че е празнота – следователно е нищо, затова и празнота няма. Затова там не е празнотата. „

Позицията на Парменид е потвърдена от наблюдението, че когато изглежда, че няма нищо – има въздух и всъщност дори, когато там има нещо например светлинни вълни.

Атомистите се съгласиха, че движението изисква празнота, но не обърнаха внимание на аргумента на Парменид на основание, че движението е наблюдаван факт. Ето защо те твърдят, че би трябвало да има празно пространство. Тази идея е оцеляла в рафинирана версия към теорията наНютон за абсолютното пространство, която отговаря на логическите изисквания реалността да бъде не – битието. Теория за относителността наАйнщайн поражда нов отговор на Парменид и Зенон, с прозрението, че пространството само по себе си е относително и не може да бъде отделено от време като част от общо изкривено пространство.

Епистемология

Според Демокрит познаването на истината е трудно, тъй като възприемането чрез сетивата е субективно. По същия начин произхождат различни впечатления за всеки индивид, така чрез сетивните впечатления ние не можем да съдим истината. Можем само да интерпретираме сетивните данни чрез интелекта и да се възползваме от истината, защото истината е на дъното.

Има два вида на познание, които той нарича „легитимна“ (gnesie: естествена), а другата „копеле“. Познанието „копеле“ се занимава с възприемането чрез сетивата, затова е недостатъчно и субективно. Причината е, че сетивното възприятие се дължи на еманацията на атомите от обектите на сетивата. Когато тези различни форми на атомите дойдат при нас, те стимулират сетивата ни в зависимост от тяхната форма, и нашите сетивни впечатления произлизат от тези стимулации.

Вторият вид е известен като „законният“. Той може да се постигне чрез интелекта, с други думи, всички сетивни данни от познанието „копеле“ трябва да бъдат разработени чрез разсъждение. По този начин човек може да се измъкне от фалшивото възприятие на познанието „копеле“ и да разбере истината чрез индуктивно разсъждение. След като се вземат предвид сетивни впечатления може да разгледате причините за явленията, да направите заключения за законите, които управляват явленията и да откриете причинно-следствената връзка, с която те са свързани. Това е процес на мисълта от частното към цялото или от очевидното към неочевидното (индуктивно разсъждение). Това е един пример, който показва защо Демокрит се счита за ранен научен мислител. Процесът напомня на това, че науката събира своите заключения.

Демокрит беше свикнал да казва, че „той предпочита да открие причинно-следствената връзка, отколкото да се превърне в цар на Персия“.

Етика и политика

Етиката и политиката на Демокрит идват при нас най-вече под формата на максими. Като такива, енциклопедията на Станфорд по философия е стигнала до там да заяви, че: „въпреки големия брой на етичните поговорки, е трудно да се изгради последователна обяснение за етичните възгледи на Демокрит и отбелязва, че е има трудност на реши кои фрагменти са наистина негови.

Той казва, че “ Равенството е навсякъде възвишено „, но то не е достатъчно всеобхватно, за да включи жени или роби в това отношение. По-добре е бедност по време на демокрация, отколкото просперитет при тирания, по същия начин се предпочита свободата пред робството. Тези, които са навласт трябва да отпускат заеми на бедните и да им помогнат и да ги подкрепят. Когато парите се използват смислено, това води до щедрост и милосърдие, а парите, които са използвани безрасъдно водят до общ разход за цялото общество. Демокрит казва, че докато печеленето на пари не е безполезно, използването на неправомерни действия вече е “ най-лошото от всички неща. “ Той оценява много повече богатството, отколкото независимостта.


Магнифисонз.com  – Всеки ден нови статии за култура и изкуство. Потърсете още на главната страницa и в категориите.

–––––––––––––-

Още в Magnifisonz.com : 

Данте – За една жена е по-добре да бъде красива, отколкото умна, защото мъжете по-добре виждат, отколкото мислят

Dante_and_beatrice

Сократ – Наслаждавайте се на себе си, защото е по-късно, отколкото си мислите

sokrat

Цицерон – Всичко прекрасно се среща рядко

ciceron

Сенека – Златото се изпробва с огън, жената със злато, а мъжът с жена

seneka1

Марк Аврелий – Не бива да се гневим на нещата, защото тях не ги е грижа

mark avrelii

Имануел Кант – Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила

kant

Аристотел – Умният човек ще се съгласи с умния, глупавият обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите

aristotel-2

Facebook Comments Box

8 thoughts on “Демокрит – Не думите, а нещастието е учител на глупаците”

 1. Демокрит – навярно има много допирни точки в теорията за атома и съвременното тълкуване на атомните решетки, … но нещо се е „скъсало“ в познанията от древността и съвременната наука,.. т.е. прекъсната е някъде „нишката на познанието“ от древността и съвременните технологии“. Затова до ден днешен няма логично обяснение на много неща, като как са построени пирамидите… ! Защо сходните атомни решетки на диаманта и графита. Диаманта много скъп, твърд, рядък, бляскъв, но какво е неговото приложение… в сравнение с графита, … който е не по-малко ценен и полезен. Моливите,… да да моливите, тъй необходими за писане, рисуване, чертане. Много по-полезни за образованието на неграмотни, за създаване на чертежи от различно естество и не на последно място графики-шедьоври… ! Кое е по ценно,.. диаманта или графита? Имат сходна атома решетка и безкрайно различни приложения. Хората за мен са, като нешлифовани диаманти,… е по-някога в живота са претърпели своите трансформации-промени и са се превърнали във „фалшиви стъклени мъниста“,… но коя съм аз, че да ги съдя! Всеки от нас е уникален със своя емоционален свят-е една мъничка вселена. Всеки човек заслужава внимание, само за това, че е звезда от различна величина,… а тя търпи своята метаморфоза, гъвкавост, адаптивност,… но в нашите мозъци е проектирано „начало и край“… ! Къде е краят на кръга,… ще кажете в началото. Тук на Земята реалността изглежда така,… но дали е така в Космоса… ! Как си представяте … безкрая,… аз също не мога,… но ние идваме от източник, … който никога не се е раждал, и никога няма да умре… ! Трудно за възприемане, осмисляне дори! Били сме магнитно поле с антена/гръбначният стълб/, централна нервна система/мозък/ с антена, чрез тях сме свързани с Космоса… ! Защо сме тук и сега? За да осъзнаем, че сътворяваме действителността,… сега на мига… ! А, живеем триизмерно в минало-настояще-бъдеще,… едновременно. Уникално! Гледайки нощното небе и любувайки се на звезда, тя отдавна вече може да не съществува, но нейната светлина ще пътува до нас до изчерпване на капацитета и. Действителността е вечната борба за оцеляване в ежедневието, а вижте бъдещето е нещо по-специално, там е нашата реализация, като мисъл-форми. Проектираме, мечтите си и стават „чудеса“,… но не съвсем, всичко проектирано се сбъдва, защото подсъзнанието ни подслушва и всячески се опитва да ни угоди. Така ние проектираме близкото си бъдеще,… и това е прекрасно!!! GD-писател

 2. Данте-типично мъжко изказване в патриархат,… а как би се изразил в условията на матриархат. Лично аз мисля, като г-н Монтескьо „Една жена се ражда красива или не, но има стотици възможности да се развива… “ – перефразирам.

 3. Сократ- Нещо ми е сложно, „-наслаждавате се на себе си, защото е по-късно…“ . Аз нямам „нарцисизъм“. Познавам силните и слабите си страни, работила съм върху егото си, най-вече гордостта, надмогнала съм много отрицателни качества, опитвам се до колкото мога да ги „туширам“,… но съм човешко същество и нищо човешко не ми е чуждо… ! Мисля, че точно с това съм най-ценна.. !

 4. Марк Аврелий АНАЛОГ: Шопската поговорка: „Оти да се косим, като, че ми мине..“ – много мъдрост има в народните поговорки… ! Лично мой коментар: Когато имате проблеми… ! Проблеми ли казах,… няма „такова нещо“,… има възможности…. ! Ако съдбата ти затръшне една врата, от вакума се отварят няколко други. Изборът и посокота – накъде да продължиш е лично твой/я/. Проблеми не съществуват, те са в нашето въображение, защото сами си ги създаваме, така сме устроени, да ни е трудно и да се жалваме или успокояваме ако не се или се справяме с живота си… !!!

 5. Имануел Кант – Геният е креативен човек.

 6. Аристотел: Умният човек е осъзнал своето величие и търси тишина за своите мисли. Той слуша тишината, там са отговорите, които търси. В спора се раждала истината. Та тя е относителна величина. За един е една, за друг същата истина е друга. Вечният спор за злото и доброто. Един затворник/зло/разхождайки се в омагьосън кръг разходка ще заобиколи и съхрани живота-дар на цвете пораснало незнайно как,… но едно „дете-ангелче невинно в съня си“, може да го размаже без причина и да унищожи красота му-безпричинна агресия рушител. Рецедивист-дете невинно. Той-убил, но съхранил детето в себе си. Детето – невинно, но с безпричинна агресия-разрушител. Прикрити същности. Двойни лица. Добро или зло, … мисля че дори Всемирният разум се затруднява, кое да избере, как да скъса едната си ръка и да я изхвърли, защото е прегрешила. Добро и зло вървят заедно ръка за ръка. Та никога не знаем, какво ще се получи правейки „непоискано добро“… ! Доброто за едни е зло за другите. Свети Георги е мой патрон. Кръстена съм на него. Той „символично“ убива ламята-зло. И аз ли това трябва да направя… ? Аз не искам… ? Представете си, че тя има малки и тя за тях е всичко – упование и надежда за оцеляване. Ако тези малки лами след време се преборят с нещо по-страшно и спасят човечеството от беда, аз не бих убила майка им. Щом е сътворена, от нея има полза и вреда. Лъвицата убива прекрасното гну, но с цел прехрана. Тя избира най-слабото и болно животно, а гнуто може би е носител на вирус, който ще унищожи цялото стадо, къде е истината за зло и добро. Няма норма, няма краен отговор на сложното уравнение с много неизвестни наречено: Ж И В О Т * GD *

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *